Pomoc pieniężna? sprawdz co Ci się należy!

Centrum 

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, którą chciałbyś zmienić, w szczególności ubustwa, choroby, niepełnosrawności możesz starać się o wsparcie w postaci zasiłku.

 

Uruchamiamy program pomocy i informacji. Tym artykułem pragnę rozpocząć pierwszą serię pomocy codziennej.  Każda kolejna będzie zbiorem informacji dostępnych lecz pomocnych dla każdego. Zachęcam do przeglądania a w razie pytań do kontaktu!

 

Jeśli znajdujesz się w sytuacji, którą chciałbyś zmienić, w szczególności ubustwa, choroby, niepełnosrawności możesz starać się o wsparcie w postaci zasiłku. - tego dotyczy pierwszy wątek.

Nalezży jednak pamiętać, że mimo Waszych starań, poprawnego przygotowania wniosku, naszej pomocy oraz po spełnieniu kryteriów wymaganych

o przyznaniu i formie pomocy decydują ośrodki pomocy społecznej znajdujące się w każdej gminie.  

 

Zanim ośrodek zdecyduje o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia, 

pracownik socjalny przeprowadzi wywiad środowiskowy, podczas którego oceni, jakiego rodzaju pomoc jest potrzebna i ustali niezbędny zakres usług.

 

Jeśli twoje dochody nie wystarczają na utrzymanie, a jesteś całkowicie niezdolny do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, możesz w ośrodku pomocy społecznej dostać ZASIŁEK STAŁY.

 

Jego wysokość zależy od tego czy mieszkasz samotnie czy z rodziną. Jeśli jesteś osobą samotnie gospodarującą comiesięczny zasiłek przysługuje ci w wysokości różnicy pomiędzy kwotą 645 zł a twoim dochodem,

 

Gdy mieszkasz razem z rodziną, masz prawo do zasiłku w wysokości różnicy między kwotą 528 zł a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Zakłada się że wysokość realizowanego świadczenia w 2019 roku nie może być niższa niż 30 zł i wyższa niż 701 zł (wcześniej było to 634 zł) – w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie (wcześniej 514 zł). Jednak zasiłek stały w tym roku wypłacany jest w maksymalnej kwocie 645zł. 

 

 

Kwota - 528zł

 

X - dochód netto na osobę (wyliczany dodając kwotę netto miesięczną wszystkich członków rodziny dzieloną na ich ilość) - np. 1500zł/3 = 500zł

 

Przykład: 528zł - 500zł = 28zł daje nam to mniej niż 30 lecz kwota wypłacenia świadczenia jest nie mniejsza niż 30zł.

 

w tym przypadku rodzina otrzyma zasiłek stały w wysokości 30zł.

 

 Aby uzyskać pełną pomoc, należy skontaktować się z naszym konsultantem poprzez Facebook'a. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Osoby samotnie gospodarujące – kryteria przyznania zasiłku

 

Przekroczenie progu niezdolności do pracy nie świadczy o 100% wypłaceniu zasiłku.Aby móc wystąpić o świadczenie należy posiadać orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.

 

Brany jest pod uwagę nie tylko sam wiek wnioskującego, ale również Oficjalne orzeczenie komisji ZUS/lekarza-orzecznika o niezdolności do pracy, samodzielnej egzystencji, bądź inwalidztwie I lub II stopnia,

 

 

 

Osoby pozostające w rodzinie – kryteria przyznawania zasiłku

 

Dla osób pozostających w rodzinie – wymogi są podobne. Ubiegający sie może liczyć na otrzymanie zasiłku głównie, gdy osiągnął wiek niezdolności do pracy.

 

Progi wiekowe pozostają bez zmian. Dlatego osoba pozostająca w rodzinie może liczyć na wypłacenie zasiłku wtedy, gdy osiągnęła całkowitą niezdolność do pracy.

 

Wówczas nie jest istotne to, ile ma lat – lecz to czy posiada odpowiednie orzeczenie od komisji.

 

 

 

Rząd bierze pod uwagę sumę przychodu z miesiąca poprzedzającego – niezależnie od sposobu ich pozyskania (nie wliczając w to wyjątków przedstawionych w ustawie).

 

W momencie utraty dochodu – istotne będą dochody z miesiąca, w którym złożono wniosek. Wówczas zostanie on pomniejszony o:

 

 

Miesięczne obłożenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 

Kwotę zasądzonych alimentów na rzecz innych osób

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne

 

 

 

 

 

Świadczenia i dochody, które nie będą wliczane do wyliczenia zasiłku stałego.

 

Zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej są to:

 

Jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne

 

Zasiłek celowy

 

Pomoc materialna mająca charakter socjalny lub motywacyjny – przyznawany na podstawie przepisów o systemie oświaty

 

Wartość świadczenia w naturze

 

Świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

 

Świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

 

Dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego – 1 ha przeliczeniowy daje dochód miesięczny, w wysokości 308 zł5 (wcześniej było 288 zł).

 

Świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (czyli Program 500+) oraz dodatku wychowawczego,

 

o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a świadczenie pieniężne ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

 

Świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski

 

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

 

 

 

Warto podkreślić, że przepisy te mają charakter bezwzględny – co oznacza, że są normami, których nie można interpretować życzeniowo – czy to w kontekście doświadczenia życiowego czy to przez pryzmat zasad współżycia społecznego.

 

W praktyce oznacza to, że do dochodu wnioskującego można zaliczyć wszystkie dochody oprócz tych, które wyłączone są na mocy ustawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1.Wiosek o przyznanie zasiłku stałego

 

2.Osoba zatrudniona

 

-zaświadczenia o dochodach – sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w

 

którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i żródło ich uzyskania,pomniejszoną o:

 

- miesięczne obciżenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

 

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu

 

w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach,

 

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

 

3.Osoba bezrobotna

 

-zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku,

 

4.Osoba niepenosprawna –

 

odcinek z renty z poprzedniego miesiąca , orzeczenie o niepełnosprawności

 

5.Emeryt – odcinek z emerytury lub renty z poprzedniego miesiąca.

 

Dochody muszą być potwierdzone ( zaświadczenie z zakładu pracy lub odcinek renty

 

Centrum
autor

Centrum